Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Naše stroje

V rámci splnění povinnosti prezentace výsledků projektu, tzn. diseminačních aktivit dle kapitoly výzvy 9.3. Specifické podmínky programu NUT, mi dovolte představit realizovaný projekt:

V období od 20. 4. 2021 do 15. 7. 2022 realizovala společnost Těžká mechanizace s.r.o. projekt s názvem „Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti Těžká mechanizace s.r.o..“ a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Nízkouhlíkové technologie – V. Výzva – aktivita DRUHOTNÉ SUROVINY. Předmětem projektu je recyklace stavebních odpadů tříděním a drcením na frakce, které jsou dále využity jako stavební materiály. Výsledkem projektu je pořízení nové technologie (pásového rypadla s příslušenstvím), aby bylo možné stavební odpad řádně třídit a drtit na potřebné frakce a následně jej znovu využít ve stavebnictví. Hlavními přínosy je především zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zavedení moderních výrobních technologií pro zavedení cirkulárního hospodářství. Tímto zpracováním odpadu se snižuje ekologická zátěž a velké míře se šetří výhradní ložiska nerostných zdrojů, jako jsou například kamenivo a štěrkopísky.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK. Celkové způsobilé výdaje projektu byly 7832 540,73 Kč, udělená dotace tvořila 3 524 643,32 Kč.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/002317.